Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-”Earproof.com” : Earproof.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24377372.-”Afnemer”: de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Earproof.com.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Earproof.com, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Earproof.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Earproof.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Earproof.com zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

Earproof.com is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
Earproof.com behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Earproof.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

Alle door Earproof.com genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Earproof.com bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Earproof.com schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
Overschrijding van de door Earproof.com opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
In geval Earproof.com de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Earproof.com op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail, fax of brief aan Earproof.com te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Earproof.com zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Earproof.com de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Earproof.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
In afwijking van lid 3 zal Earproof.com geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Earproof.com kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

In geval van tussentijdse opzegging heeft Earproof.com naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
De vorderingen van Earproof.com op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Earproof.com ter kennis gekomen omstandigheden Earproof.com goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Earproof.com de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen is Earproof.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Earproof.com schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Earproof.com te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Earproof.com te melden. De klant dient het product – na overleg met Earproof.com- te sturen naar een door Earproof.com vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Earproof.com ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Earproof.com deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Earproof.com het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Earproof.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Earproof.com of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Earproof.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Earproof.com de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Earproof.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

Earproof.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Earproof.com, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
Als de Afnemer een factuur van Earproof.com niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Earproof.com op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Earproof.comtot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Earproof.com, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Earproof.com heeft voldaan.
Ingeval Earproof.com de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Earproof.com op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

Indien Earproof.com door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Earproof.com als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Earproof.com zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Earproof.com.
Indien een klacht gegrond is zal Earproof.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. m.b.t. Websites

Earproof.com, noch een van haar werknemers zal verantwoordelijk gehouden worden voor overschreden Datalimieten (van welke vorm dan ook), gesteld door de Hosting Provider van de klant.
Op onze offerte zal te allen tijde de minimale eisen voor het hosting account worden gespecificeerd, dan wel direct advies voor een bepaald hostingpakket geven.
Indien de Afnemer een van de geadviseerde hosting specificaties afwijkend hosting-pakket besluit te nemen, is dit op risico van de Afnemer. Earproof.com kan in dit geval geen correcte aflevering garanderen, en zal de website indien nodig op CD-ROM aanleveren, of in overleg een andere oplossing zoeken. Kosten hiervoor worden tegen uurtarief doorberekend.
De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Earproof.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Earproof.com worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Earproof.com zijn verstrekt, heeft Earproof.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. Op verzoek zal Earproof.com de Afnemer een lijst doen toekomen waarop aangegeven welke gegevens Earproof.com noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Earproof.com en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.